Naar een cultuurspecifiek Zorgleefplan

Zorginstellingen werken tegenwoordig aan de hand van een Zorgleefplan. Voor iedere cliënt wordt zo’n plan opgesteld. Het is een middel om op verantwoorde wijze zorg te kunnen bieden aan cliënten. Bij het opstellen van een Zorgleefplan komen onderwerpen aan de orde die de kwaliteit van het leven bespreekbaar maken. Ook worden gezondheidsrisico’s besproken. Hiervoor heeft de zorgverlener gegevens nodig en wordt van de cliënt verwacht dat hij in staat is te verwoorden wat belangrijk is voor hem.
Omdat het algemene Zorgleefplan erg gericht is de autochtone oudere, voeren Pluspunt en Prefuru het project Naar een cultuurspecifiek Zorgleefplan uit om het Zorgleefplan ook bruikbaar te maken voor cliënten die migrant zijn. Dit gebeurt in opdracht van Timmerhuis Woonservicegebied.
Het Zorgleefplan gaat het niet alleen om de medische kant van de zorg, maar ook om de beleving van mensen, en die beleving is heel cultuur gerelateerd. Ook wordt de cliënt in het Zorgleefplan als individu benaderd, terwijl oudere migranten vaak uit een wij-cultuur komen. Het is dus van belang ook de familie bij de voorlichting over het Zorgleefplan te betrekken. Een ander belangrijk punt is dat het een assertieve houding vergt om als cliënt invloed uit te oefenen op het Zorgleefplan, terwijl dat vaak niet de houding is van oudere migranten.

Pilot
Van half mei tot augustus 2011 hebben Pluspunt en Prefuru een pilot uitgevoerd waarin werd onderzocht hoe de informatie over het Zorgleefplan cultuurspecifiek gemaakt kan worden, zodat de doelgroep echt bereikt wordt. Doelstelling van de pilot was het ontwikkelen van een methodiek die bevordert dat  kwetsbare migranten cliënten en hun mantelzorgers invloed uit kunnen oefenen op hun Zorgleefplan.
De pilot was gericht op Afro-Surinaamse en Hindoestaans-Surinaamse ouderen. Daarna wordt de methodiek ook ingezet voor andere migrantengroepen.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Een van de middelen die werden gebruikt tijdens de pilot waren voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten werd niet alleen voorlichting gegeven over de mogelijkheden van het Zorgleefplan, ook is er geïnventariseerd welke informatie de doelgroep nog meer nodig heeft. Aan de hand hiervan zijn nieuwe informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom specifieke thema’s.

Informatie 
Margriet May
Heili Bassa 

Een impressie van de eerste bijeenkomst op 22 mei 2011 bij Humanitas-Bergweg